Everything Ships Free!*

SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug

 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 5'3" Square - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Brown
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 10' Runner - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 10' Runner - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Brown
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Brown
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 12' Runner - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Silver
51/143
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 5'3" Square - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 5'3" x 7'6" - Brown
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 10' Runner - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Silver
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 10' Runner - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Black
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Brown
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Light Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Brown
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 4' - Turquoise
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - White
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Lilac
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Beige
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 12' Runner - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Ivory
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Red
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8'6" x 12' - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Light Sage
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 6' Runner - Purple
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 3' x 5' - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Maroon
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Taupe
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Round - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Dark Grey
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 8' x 10' - Blue
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 6'7" x 6'7" Square - Sand
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 2'3" x 8' Runner - Fuchsia
 • SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug - 4' x 6' - Silver

SAFAVIEH Laguna Shag Verdiana Solid 2-inch Thick Rug

Sale starts at CAD $39.11
ITEM#: 20789260
Capture Southern California style with a splash of color and the lush texture of this Laguna shag by SAFAVIEH. Machine-woven using durable synthetic fibers, this Laguna shag has an easy-care texture. An ideal choice to add decorative balance and dimension to mod home furnishings. Choose from a range of different colorways and multiple size options including runner, round, rectangle, and square.

Features:
 • Non-Shedding: Expertly machine-woven from enhanced soft synthetic durable fibers that have a virtually non-shedding pile for ultimate convenience

 • Plush & Cozy: Features a 2-inch thick pile for just the right amount of cozy cushioned softness underfoot

 • Trendy Style: Solid design beautifully enhances any room of the home, from the living room, dining room, bedroom, hallway, foyer, nursery, kid's room, playroom, dorm room, study, or home office

 • Easy Maintenance & Durable: Stress-free cleaning includes regular vacuuming (without a beater bar) and gently blotting out minor stains with a mild detergent or carpet cleaner

 • Featured in SAFAVIEH's Laguna Shag Collection

For over 100 years, SAFAVIEH has been crafting rugs of the highest quality and unmatched style. Click here to learn more.

© Copyright 2021, Overstock.com®, Inc.
799 Coliseum Way Midvale, UT 84047 | (866) 596-5840